Apartheid

IN ENGLISH BELOW

Vanochtend hebben drie Palestijnse schutters het vuur geopend bij een checkpost in Jeruzalem. Na deze actie zou Ben-Gvir hebben opgeroepen tot meer wegblokkades omdat “Het recht op leven voor de Joodse bewoners belangrijker is dan het recht op bewegingsvrijheid van de Palestijnse inwoners.

Ik las dit nieuws terwijl ik naar de podcast ‘Nederland en de Apartheid’ luisterde. Een podcast dat een onderwerp behandelt wat me nauw aan het hart gaat vanwege Ikho, mijn vrouw, en mijn connectie met Zuid Afrika: de invloed en betrokkenheid van de Nederlandse overheid tijdens en voor het Apartheid regime in Zuid Afrika tot 1994.

Een samenvatting voor de mensen die het niet weten.

Tijdens de VOC dagen vonden wij, de Nederlanders, het echt kei fijn in wat nu Kaapstad is, dus op 6 april 1652 dacht Jan van Riebeeck: wij blijven daar lekker zitten, vermoorden de lokale bevolking en installeren een witte minderheid die de volledige macht heeft.

Andere grootmacht komt (de Britten), en ze verjagen de Nederlandse kolonisten (de Afrikaners) vanuit Kaapstad verder het land in. Daar stichten de Afrikaners provincies voor alleen hen ten koste van de lokale zwarte bevolking, totdat de Britten erachter komen dat er veel goud zit. Oorlog tussen twee witte sneue groepjes (de Britten en de Afrikaners) die de Britten winnen.

Ondertussen hebben de Afrikaners de bijnaam ‘Boeren’ gekregen en wordt de oorlog tussen de Britten en de Boeren de ‘Tweede Boeren Oorlog’ genoemd.

Dit nieuws bereikt Nederland en net zoals nu kunnen de mensen die zichzelf identificeren als Boeren alles flikken, want we vinden ze me toch een partij schattig.

Met de koetjes en de schaapjes en de melkjes en och och och wat een fijne groep mensen is dat. Of ze nu massamoorden plegen tegen de Zulu’s in 1884 of een aantal ministers bedreigen en snelwegen blokkeren in 2023, de schattige Boeren komen overal mee weg.

De Boeren in Zuid Afrika worden in 1902 geëerd voor hun heldhaftig verzet tegen de Britten en Nederland gaat Nederlanders laten emigreren naar Zuid-Afrika. Mensen, kennis, schoolboeken en Hendrik Verwoerd (de latere Apartheid minister verantwoordelijk voor o.a. de Sharpeville Masacare en vele gruwelijke wetten).

In de jaren 60/70 beginnen we in Nederland toch te voelen dat Apartheid wellicht niet zo’n prettig systeem is. Wij vonden immers onderdrukking door de Duitsers ook niets.

Door o.a. Sinaasappels uit Zuid Afrika te boycotten en Shell ter verantwoording te roepen draait uiteindelijk ook de Nederlandse regering bij en na meer dan 300 jaar negatieve invloed in Zuid Afrika begint de Nederlandse overheid Apartheid af te keuren en steun te geven aan de anti-Apartheid beweging.

Zullen we nu geen 300 jaar wachten, en de anti-Apartheid beweging in Palestina per direct als land veroordelen? Kunnen we de toekomstige podcast ‘Nederland en de Palestijnse Apartheid’ anders insteken.

This morning, three Palestinian gunmen opened fire at a checkpoint in Jerusalem. Following this incident, Ben-Gvir reportedly called for more roadblocks because “the right to life for Jewish residents is more important than the freedom of movement for Palestinian residents.”

I read this news while listening to the podcast ‘Netherlands and Apartheid,’ a topic close to my heart due to Ikho, my wife, and my connection with South Africa: the influence and involvement of the Dutch government during and before the Apartheid regime in South Africa until 1994.

A summary for those unaware:

During the VOC days, we, the Dutch, really enjoyed what is now Cape Town, so on April 6, 1652, Jan van Riebeeck thought: we’ll just stay there, kill the local population, and install a white minority with complete power.

Another great power arrives (the British), and they drive out the Dutch settlers (the Afrikaners) from Cape Town further into the country. There, the Afrikaners establish provinces for themselves at the expense of the local black population, until the British discover there’s a lot of gold. War between two white pitiful groups (the British and the Afrikaners) that the British win.

Meanwhile, the Afrikaners are nicknamed ‘Boers,’ and the war between the British and the Boers is called the ‘Second Boer War.’ This news reaches the Netherlands, and just like now, people who identify themselves as Boers can get away with anything because we find them so adorable.

With the cows and the sheep and the milk and oh my, what a lovely group of people they are. Whether they commit mass murders against the Zulus in 1884 or threaten ministers and block highways in 2023, the adorable Boers get away with everything.

The Boers in South Africa are honored in 1902 for their heroic resistance against the British, and the Netherlands starts allowing Dutch people to emigrate to South Africa. People, knowledge, textbooks, and Hendrik Verwoerd (the later Apartheid minister responsible for, among other things, the Sharpeville Massacre and many gruesome laws).

In the 1960s/70s, we in the Netherlands start feeling that Apartheid might not be such a pleasant system after all. After all, we didn’t like oppression by the Germans either. By boycotting oranges from South Africa and holding Shell accountable, the Dutch government eventually also changes its stance. After more than 300 years of negative influence in South Africa, the Dutch government begins to condemn Apartheid and support the anti-Apartheid movement.

Shall we not wait 300 years now and immediately condemn the anti-Apartheid movement in Palestine as a country? Can we approach the future podcast ‘Netherlands and Palestinian Apartheid’ differently?